Handelsvoorwaarden

  • Deze Algemene Handels- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van de vennootschap. Belgisch recht is van toepassing voor alle verrichtingen van de vennootschap. De toepasselijkheid van andere Algemene Handels- en Leveringsvoorwaarden zijn voor de vennootschap slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door de vennootschap zijn aanvaard.
  • Overeenkomsten, als mede nadere toezeggingen en/of wijzigingen, zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging van de vennootschap. De vennootschap is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen, als mede ter uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen.
  • De toezending van offertes, mailings, aanbiedingen e.d. heeft uitsluitend tot doel het inlichten van de afnemers, en sluit geen enkele verplichting ten nadele van de vennootschap in. Alle aanbiedingen zijn in eerste instantie vrijblijvend tenzij een bepaalde geldigheidsduur wordt aangegeven. De vennootschap is niet aansprakelijk voor de onjuiste opgave van gegevens bij aanbiedingen.
  • De prijzen zijn zonder inbegrip van welke vervoerskosten, rechten of lasten dan ook. Naargelang het geval komen deze kosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de afnemer.
  • Het factuurbedrag is steeds, behoudens andere aanduidingen, netto betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van betaling zal een wettelijke rente in rekening worden gebracht van 1% per (gedeelte van een) achterstallige maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van het totaal verschuldigde bedrag ter vordering en zijn voor rekening van de afnemer. Bovendien houdt de vennootschap het recht voor de overeenkomst te schorsen of zelfs te vernietigen, evenals andere op dat moment tussen afnemer en vennootschap bestaande bestellingen en/of leveringen.
  • Iedere klacht moet, om rechtsgeldig te zijn, per aangetekend schrijven aan de vennootschap worden meegedeeld, en wel binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen; nadien is de wederpartij gebonden.
  • De vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch aansprakelijk gehouden worden, tot schadevergoeding in geval van misbruik van haar producten.
  • Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten strekt zich niet verder uit dan het verstrekken van nieuwe materialen. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is gelden uitsluitend en alleen de garantie van de betreffende producent zonder dat verder verhaal op de vennootschap mogelijk is. De door de vennootschap geleverde goederen, waarop garantie van toepassing is, met uitzondering van de fabrieksgarantie, kunnen door de vennootschap worden teruggenomen en door nieuwe vervangen, terwijl het reeds betaalde bedrag met de nieuw geleverde goederen kan worden verrekend. Elke aansprak op garantie vervalt indien derden zonder schriftelijke toestemming van de vennootschap aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.
  • De afnemer wordt geacht door het bestellen en/of ontvangen van de goederen met deze Algemene Handels- en Leveringsvoorwaarden te hebben ingestemd. In het geval van doorverkoop is de afnemer gehouden zijn koper van deze voorwaarden in kennis te stellen.
  • Voor geschillen is alleen de Rechtbank van het arrondissement te Turnhout bevoegd; of een andere Rechtbank die door de vennootschap naar eigen keuze kan worden geselecteerd.